THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐKCC CHỐT DS CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  |  NQ HĐQT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  |  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022  |  ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI LẦN 7  |  THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 BẰNG TIỀN  |  THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐKCC CHỐT DS CỔ ĐÔNG CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 BẰNG TIỀN MẶT
Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN.
Tên giao dịch : SAIGON EXPORT FOODSTUFFS AND AGRICULTURAL PRODUCTS JSC
Tên viết tắt : AGREX SAIGON.
Địa chỉ công ty : 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM, VN
Điện thoại : (84.28) 3930.4464          Fax : (84.28) 3930.3186
Website : http://www.agrexland.com
Email : info@agrexland.com

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
Tên giao dịch: SAIGON EXPORT FOODSTUFFS AND AGRICULTURAL PRODUCTS JSC
Tên viết tắt: AGREX SAIGON
Địa chỉ: 58 Võ Văn Tần, p.6, q.3, Tp.HCM, VN
Tel: (84.28) 3930.3186 - Fax: (84.28) 3930.3186
Website: http://www.agrexsaigonland.com
Email: tt-agr@agrexsaigonland.com

Thông tin liên hệ
Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN.
Tên giao dịch : SAIGON EXPORT FOODSTUFFS AND AGRICULTURAL PRODUCTS JSC
Tên viết tắt : AGREX SAIGON.
Địa chỉ công ty : 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM, VN
Điện thoại : (84.28) 3930.4464          Fax : (84.28) 3930.3186
Website : http://www.agrexsaigonland.com
Email : tt-agr@ agrexsaigonland.com